KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Sunulan hizmetler kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı tedarikçisi, montajcısı satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımı,
  • İşin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayacağımı,
  • Hizmet sunulan tüm özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait; sunulan hizmetler esnasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeler, yetkili kurum(lar) ve akreditasyon kurum(lar)ının faaliyetleri için talep ettikleri kısmı haricinde, hak sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir amaç için 3. taraflara vermeyeceğimi,
  • Hizmet sunulan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi, veri ve belgelerin gizliliğine, tam olarak riayet ettiğimi,
  • Hizmet sunulan gerçek ve tüzel kişilerle potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağımı,
  • Bağımsızlık, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımı,
  • Hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörler arasında, sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişki içinde bulunmayacağımı,Taahhüt ederim.