kompresör kontrolü

Kompresör kontrolü

Kompresör kontrolü

Kompresör periyodik kontrolünde esas hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerekmektedir. İş ekipmanının hidrostatik test yapılamadığı zamanlarda tahribatsız muayene yöntemi uygulanmaktadır.

Kompresör kontrolü yapılmadığı zaman yüksek basınçta ya da herhangi bir dış etkide patlama riskine sahiptir. Tesislerde kompresör için 4 tarafı ve üst kısmı çevrilmiş bir oda istenmektedir. Bu tel çit, duvar vs. olabilir. Buradaki amaç herhangi bir patlama anında oluşan yüksek basıncı oda içerisinde sönümlemek. Sizler de kompresör periyodik kontrollerinizde bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Proeksper mühendislik alanında uzman mühendisleri ile sizlere en doğru ve kaliteli periyodik kontrolleri gerçekleştirecektir.

 

Kompresör kontrolü
Kompresör kontrolü

Daha fazlasını oku

YORUM YAZ
Titreşim ölçümü

Titreşim ölçümü

Titreşim Ölçümü Nedir?

Titreşen yüzeyler ile direkt olarak temas edilen durumlarda çalışanların da vücudunun büyük bir bölümü titreyebilmektedir. Titreşim ölçümü de bu durumun daha rahat kontrol edilebilmesi adına yapılan bir çalışma türüdür. Yapılan çalışma sayesinde işyerinde bulunan titreşimli aletlerin veya ortamların sağlığa olan etkilerini de öğrenebiliriz.

Çevresel titreşimler Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri gibi işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri olarak tanımlanmaktadır.

Titreşim ölçümü
Titreşim ölçümü

Titreşimin hız cinsinden rms değeri yani belirli bir zaman aralığında ölçülen titreşim değerlerinin karelerinin ortalamasının karekökünü, yönetmelik çerçevesinde sınır değerlerin belirlendiği ölçüm parametresidir. Titreşimden etkilenme sınırları titreşimin; insan sağlığı, performansı ve konforu üzerinde oluşturduğu hareket hastalığı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapılarda oluşturduğu hasarların başlama sınırlarındaki, titreşim ivmesi, hızı, genliği, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle ortaya konulmuş kriterleri ifade etmektedir.

Bu kapsamda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 25. Maddesinde binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşim seviyeleri sınır değerleri belirlenmiştir. Buna göre,

Madde 25

c) Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşimler Ek-VII‘de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerleri aşamaz. Bu değerlerin üzerinde titreşim oluşturan makine ve teçhizat için, başta titreşim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınarak, binada ölçülen titreşimler sınır değerlerin altına indirilir. Çok hassas ve hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları ile işletme ve tesislerin çok hassas ve hassas kullanımlarda yaratacağı titreşimler için de bu sınır değerler kullanılır

Daha fazlasını oku

YORUM YAZ
Voc ölçümü

Voc ölçümü

VOC Ölçümü Nedir ?

VOC ölçümü , bazı sektörlerde çalışma koşullarından dolayı oluşan ve havaya yayılan uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan bir ölçüm çeşididir.

Uçucu organik bileşikler (VOC), oda sıcaklığında kolayca buharlaşan, doğada veya sanayide yaygın olarak bulunan karbon bazlı tehlikeli bileşiklerdir. Halı, boya, temizlik malzemeleri, kozmetik, ilaç, üretimi yapan kimyasal tesislerin kapalı alanlarında VOC seviyesi çok yüksektir.

 

Daha fazlasını oku

YORUM YAZ
Gürültü ölçümü

Gürültü ölçümü

Gürültü ölçümü

Gürültü ölçümü , 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince tüm iş yerlerinde ve fabrikalarda yaptırılması zorunlu olan analizlerden biridir. Gürültünün açılımı, aralarında belli bir uyum olmayan ve düzensizlikler bütünü olan şeylerdir. Neredeyse tüm iş yerlerinde karşılaşılan mesleki bir tehlikedir.

Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi gibi bir çok olumsuz etki bıraktığı bilinmektedir. Gürültülü ortamda çalışmaların bitmesi zamanla bu olumsuz etkilerin ortadan kalktığı görülmektedir.

Gürültü iç kulakta kohleanın içinde bulunan işitme tüycüklerinde haraplaşmaya neden olan bir durumdur. Yıpranan ve haraplaşan tüycüklerde maalesef ki hiçbir zaman yenileme olamamaktadır. Bu haraplaşma daha çok tiz frekanslar dediğimiz 4000 ile 6000 Hz arasında sık görülen bir durumdur. Dolayısıyla önce bu tiz frekanslardan başlayarak kalıcı işitme kaybı oluşmaktadır. Kişi çalıştığı ortamdan ayrılsa dahi geri dönüşümü mümkün olmamaktadır.

Gürültü ölçümü
Gürültü ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre; ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmemeli şeklinde hüküm bulunmaktadır.4857 Sayılı İş Kanunun 78.

Maddesine göre düzenlenen Gürültü Yönetmeliğinde ise, amacın işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir ifadesi bulunmaktadır. Gürültü Yönetmeliğinde en yüksek maruziyet etkin değerleri olarak 85 desibeli geçmemesi şeklinde limitlenmiştir.

Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre de Endüstriyel Tesisler için sanayi alanlarında gündüz vakti maksimum 70 desibel gürültüye izin verilebilmektedir. Diğer meskun mahallerde ise bu değerler daha düşüktür.
Gürültü kapsamında yapılan ölçümler; iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel ortamlar açısından ilgili metotlar çerçevesinde değerlendirilerek periyodik olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Daha fazlasını oku

YORUM YAZ
İş hijyeni ölçümü

İş hijyeni ölçümü

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri

 

İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi kısaca neydi? Çalışanların sağlığını kısa veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdi.

İş Hijyeni Ölçüm faaliyetleri meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik madde 18 ve madde 21 gereği:

Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak üzere başvuru yapan laboratuvarlar yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte başvuru yaparlar. Belge başvuru dosyaları İSGÜM tarafından değerlendirilerek eksik belge tespit edilmesi halinde başvuru yapan laboratuvara, inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir termin (iş tamamlama) planı hazırlatılır.

 

İş hijyeni ölçümü
İş hijyeni ölçümü

Termin planının hazırlanmasından sonra bir aydan üç aya kadar süre verilerek eksiklikler giderilir. Başvuru dosyası tam olan veya tespit edilen eksiklikleri tamamlamış olan laboratuvara en geç 30 iş günü içerisinde yerinde incelemeye gidilir. Hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle laboratuvarların dosya aşamasında tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için maksimum 3 ay süre verilmekte ve bu süre zarfında laboratuvarın eksiklerini tamamlaması beklenmektedir.

3 ay süre sonunda laboratuvar bazında eksiklikler devam ederse dosya başvuru ücreti iade edilmeksizin iade edilir. Parametre bazında eksiklik giderilememesi durumunda (başvuru yapılan parametrede akreditasyonun sağlanmaması, metot validasyon ve ölçüm belirsizliği raporları ve deney talimatlarının olmaması vb.) ilgili parametre kapsam dışında bırakılır ve o parametre ile ilgili bir yerinde inceleme çalışması yapılmaz.

Daha fazlasını oku

YORUM YAZ