ISO 14001 2015 Geçiş (Revizyon) Danışmanlık Hizmeti

ISO 14001:2015 Nereden ve Neden?

Uluslararası Standardizasyon kurumu, pazarda meydana gelen değişiklikler ve güncel kalabilmek çin beş yılda bir standartları göznde geçirmektedir. Bunun sonucu olarak, ISO 14001:2004 Çevre yönetim sistemi standardı Eylül 2015 tarihinde revize edildi.

Bu yeni yaklaşımın işletmeler, belgelendirme kuruluşları ve akreditasyon kuruluşları tarafından anlaşılması ve uygulanmasının alacağı zaman ön görülerek üç yıllık bir geçiş dönemi uygulanmıştır.

Yapılan tüm revizyonlardaki değişiklikler teknolojide, sanayide, ticarette ve işletmelerin yönetim anlayışlarında meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde standardın ve uygulamaların yeniden yapılandırılması olarak düşünülebilir.

ISO 14001:2015 Yeni Yapısı ve Değişiklikler

ISO 14001:2015, ISO Ek SL’de belirtilen Üst Düzey Yapı’yı benimser. Bu tanımlanan yapı bundan sonraki tüm yeni ve revize edilmiş yönetim sistemleri standartlarının gerektirdiği çerçeve olarak benimsenmiştir.

Revizyon sürecinden sorumlu ISO ekibi (ISO/TC 207/SC1 alt komitesi), gerçekleştirdikleri revizyonun sonucu olarak şu değişiklikleri belirlemiştir:

Stratejik çevre yönetimi

Kuruluşların faaliyetleri ve çevre ile ilgili iç ve dış sorunların belirlenmesi aşamasında, kuruluşun bağlamının anlaşılması yeni bir gerekliliktir. Bu sorunların aşılması için Çevre Yönetim Sistemleri (EMS) içinde de eylemler belirlenmesi gerekmektedir.

Liderlik

Üst düzey yöneticilerin çevresel yönetime bağlılıkları ve liderliklerinin ifadesi için belirli sorumlulukları içeren yeni bir madde eklenmiştir. Üst düzey yönetim bu görevi başkalarına atayabilir, ancak bu konudaki sorumlulukları devam edecektir.

Çevreyi koruma

Çevresel politika, ‘kirlenmenin önlenmesi’ ve sürdürebilirlik, kaynak kullanımı, iklim değişimi tedbirleri ve uyumu, biyo çeşitliliğin korunması ve ekosistem gibi ‘diğer’ konuları da içeren ‘çevrenin korunması’ konusuna olan bağlılığı esas alacaktır.

Çevresel performans

Esas odak noktası, çevresel yönetim açısından performansın artırılmasıdır. Kuruluşlar, doğru indikatörleri kullanarak, çevresel performanslarını belirleyecek kriterlere kendileri karar vereceklerdir.

Yaşam döngüsü mantığı

Kuruluşlar, çevresel etkil kapsamı ve kontrolünü ham maddeden temini/üretiminden hurda işlemlerine kadar yayacaklardır. Bu, yaşam döngüsü analizi (LCA) yapılacağı anlamına gelmez, ancak kuruluşlar, kontrol edilen ve etkilenen ürünlerin/hizmetlerin aşamalarını dikkatlice göz önünde bulunduracaklardır.

İletişim

İç ve dış iletişimin vurgulanması, ve bunlara eşit derecede önem verilmesi eklenmiştir. Dışarıyla iletişim kararı, uygunluk yükümlülüklerini hesaba katarak, kuruluş tarafından verilir.

Dokümantasyon

‘Dokümante edilmiş bilgi’ terimi ‘dokümanlar’ ve ‘kayıtlar’ yerine kullanılmıştır. Kuruluş, ‘prosedürler’ gerektiğinde hüküm verme esnekliğine sahiptir. Herhangi bir format (kağıt, bulut vs.) geçerlidir.

ISO 14001:2015 Revizyonu Geçiş Süreci

ISO tarafından yayınlanan takvime göre Eylül 2015 tarihinde ISO 14001:2015 yayınlanmıştır. Bu tarihten sonra kuruluşlar yeni versiyona göre belge alabileceklerdir.

ISO 14001:2004 standardına sahip firmalar için geçiş süresi üç yıl olarak öngörülmüştür. Bu belgeli firmalar için aşağıdaki alternatifleri uygulamak anlamına gelmektedir;

Belgenizin yenileme dönemi veya yeni belge alma tarihiniz Eylül 2015’den sonra ise gerekli hazırlıkları tamamlayarak yeni versiyona göre belgelendirmenizi tamamlayabilirsiniz.

 

Belgenizi 2015 ve öncesi bir tarihte aldıysanız, 2018 yılı Eylül ayına kadar ara denetimlere 2004 revizyonuna göre denetime girebilirsiniz , mevcut belgeniz devam ettirebilirsiniz. Ancak her ne şartta olursa olsun Eylül 2018 tarihinden sonra gerçekleştirilecek denetimler yeni versiyona göre yapılmak zorundadır.

 

Ara denetim tarihinde sisteminizi yeni revizyona göre hazırlayıp ara denetimde belge geçişinizi sağlaya bilirsiniz.

ISO 14001:2015 Revizyonuna Geçiş İçin Neler Yapmalıyız?

Yeni versiyona geçiş işlemlerinizi tamamlayabilmek için;

– Çevre yöneticisi ve Çevre ekibinin yeni standarda göre genel bilgilendirme eğitimlerini alması

– İç denetçi sertifikalı personelinizin yeni standarda göre iç denetçi eğitimlerini tamamlaması

– Çevre yönetim sistemi dokümantasyonu ve uygulamaların yeni standarda göre revizyonlarının tamamlanması,

– İç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması,

 

gerekmektedir. Bu süreci kendi içinizden bir ekip ile tamamlayabileceğiniz gibi Kalitek Danışmanlık olarak bizlerde gerekli tüm eğitimleriniz ve doküman revizyonlarınız konusunda hizmet verebiliriz.