ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Nedir?

Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır. ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.

ISO 14001 Standart Prensipleri Nelerdir?

Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır. Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır. Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkânlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir. Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak iyileştirmelidir.

ISO 14001’in Faydaları Nelerdir?

 • Gelecekten bize emanet olan çevrenin korunarak çocuklarımıza daha temiz bir Dünya bırakabilme imkanı sağlaması,
 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması,
 • Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması,
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması,
 • Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması
 • Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması,
 • Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması,
 • Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması,
 • Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması,
 • Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi,
 • Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması,
 • Proaktif yöntemler ile ortaya çıkması muhtemel tehlikeler önlenerek, sonradan oluşabilecek çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması,
 • İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi,
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması sayılabilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisitemi Kurulumu Danışmanlık Hizmeti Aşamaları

Çevre Yönetim Sisteminin kurulumu sırasında her bir müşterimize özel, onların ihtiyaçları, yapısı ve prosesleri ile ilgili kanuni gereksinimler gözönünde bulundurularak sistem kurulumu gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bahsedilen proje aşamaları genel akışı ifade eder. Kalitek’ten hizmet alma kararı verildiğinde size özel bir süreç belirlenecektir. Çevre Yönetim Sisteminin kurulum aşamaları kısaca;

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi.
 • Çevre ekibinin oluşturulması. Ekip pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Çevre Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi.
 • Temel Çevre Yönetim Sistemi eğitimlerinin verilmesi. (Standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, risk analizi eğitimi, süreç iyileştirme araçları eğitimi, problem çözme teknikleri eğitimi)
 • Çevresel etkiler ve boyutlarının analiz edilmesi, risk analizlerinin yaptırılması.
 • Standart gerekliliklerinin kuruma özel karşılanabilmesi için temel dokümantasyon hazrılanması ve kuruluşun faaliyetlerinden kaynaklanan risklere göre gerekli tedbirlerin alınarak kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi.
 • Oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi dokümantasyonun onaylanarak uygulamaların başlatılması.
 • Uygulamalar sonucu ortaya çıkan revizyon ihtiyaçlarının gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması.
 • Akredite baş denetçi belgesine sahip eğitmenlerimiz tarafından iç denetçi eğitimlerinin verilmesi.
 • Danışmanlarımız nezareti de iç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantısının yapılması.
 • Kuruluş tarafından tercih edilen belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması ve başvurunun yapılması. Belgelendirme denetimine girilmesi ve tetkik sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması