ISO 17021 Sistem Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu
ISO 17021 Nedir?
ISO 17021 Sistem belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar için akreditasyon şartlarını belirleyen standarttır. Aynı zamanda akreditasyon kuruluşlarının sistem belgelendirme hizmeti sunan kuruluşların yetkilendirilmesinde referans olarak aldığı standarttır. Son revizyonu 2006 yılında yayınlanmıştır.

ISO 17021 Neden Gereklidir?
Çeşitli alanlarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 27000 gibi) sistem belgelendirme hizmeti sunan belgelendirme kuruluşlarının verdikleri belgelerin uluslararası geçerli olabilmesi için karşılıklı tanıma antlaşmasına (MLA) imza atmış ve (EA) Avrupa Akreditasyon Formu’na üye bir akreditasyon kurumunca ilgili standartta ve kapsamda ISO 17021 standardına göre denetlenmiş ve bu denetim sonucunda yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Sistem Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?
Bir sistem belgelendirme kuruluşu belirlenen standartlarda (ISO9001, ISO14001 vs. ve belirlenen faaliyet kapsamlarında (EA Kodları) TSE EN ISO/IEC 17021 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Bu standart operasyonların nasıl yönetileceğine ilişkin genel hatları belirler. Faaliyet kapsamlarına göre belgelendirme kuruluşu kendi iç kontrol dokümanlarını ve talimatlarının yayınlayarak bunları kullanımını garanti etmelidir.

Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

İlgili standarda göre ve belirlenen kapsamlarda tekliflendirme, denetim gerçekleştirme, sertifika yayınlama, denetçi atama ve diğer süreçler için dokümante edilmiş sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır. İlgili standart ve kapsamlarda denetçilerin atamaları ve monitoringleri yapılır. Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilerek kayıtları oluşturulur. Belge yayınlanır.
Başvuru dosyası hazırlanır, akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkak’dır) sunulur.
Başvuru dosyasındaki evraklar Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,
Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,
Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir,
Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir,
Denetim raporu Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur,
Uygunluk alır ise akreditasyon belgesi yayınlanır.
Sistem Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar
Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.
Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.
Denetçi gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması,
Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,
Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,
Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, yeterli denetçi mevcut değil ise denetçiler için baş denetçilik eğitimleri vs.)
Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,
ISO 17021 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.
Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması
ISO 17021 standardının İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması.
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi
Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi
Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması
Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
Akreditasyon denetimine iştirak
Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması