ISO 17024 2012 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu

ISO 17024 Nedir?

TS EN ISO IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi, personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar, standardın tam ismidir. ISO 17024 standardı personel belgelendirme yapmak isteyen veya hali hazırda gerçekleştiren kurum ve kuruluşların belgelerinin uluslararası tanınırlığını sağlamaları için şartlarını sağlamaları ve bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmeleri gereken standarttır. ISO 17024 standardı ; ISO 17025 ISO 17021 vb akreditasyon standartları gibi sertifikasyon belgelendirme kuruluşlarının uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir.

ISO 17024 Akreditasyon standardında hangi personel belgelendirme kuruluşları akredite olabilir?

Genel olarak tüm personel belgelendirme hizmeti- kişilere yetkinlik kazandıran eğitimler- veren kuruluşlar bu standart kapsamında akredite olabilir. Ancak eğitim ve öğrenim kuruluşları bu strandart kapsamı dışındadır. Akreditasyon alması gereken bir kaç kuruma örnek aşağıdaki gibidir.;

 • Kaynakçı belgelendirme yapan kuruluşlar
 • Çeşitli standartlar için baş denetçilik eğitimi veren kuruluşlar
 • Her türlü personel belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar.

Personel Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Bir personel belgelendirme kuruluşu belirlenen faaliyet kapsamlarında TSE EN ISO/IEC 17024 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Bu standart operasyonların nasıl yönetileceğine ilişkin genel hatları belirler. Faaliyet kapsamlarına göre kuruluş kendi iç kontrol dokümanlarını ve talimatlarının yayınlayarak bunları kullanımını garanti etmelidir.

Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • İlgili standarda göre belirlenen kapsamlarda sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır. Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilerek kayıtları oluşturulur.
 • Başvuru dosyası hazırlanır, akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkak’dır) sunulur.
 • Başvuru dosyasındaki evraklar Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,
 • Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,
 • Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir,
 • Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir,
 • Denetim raporu Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur,
 • Uygunluk alır ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

ISO 17024 Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.
 • Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.
 • Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,
 • Kuruluşun alt yapı ve yetkili personel gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması,
 • Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,
 • Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, numune alma teknikleri eğitimleri vs.)
 • Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,
 • ISO 17024 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.
 • Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü
 • İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması
 • ISO 17024 standardının İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi
 • Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması
 • Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
 • Akreditasyon denetimine iştirak
 • Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması