İşyeri ortam ölçümleri

Ortam Ölçümü

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri : İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak mecburiyetinde bulunduğu prosedürlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş bölgelerinde tespit edilen ve sarfedilen maddelerin ve çalışma bölge şartlarının tehlikelerinden, zararlı etkisinden güvenliğini sağlamak mecburiyetindedır.

6331 Sayılı İş Sihhati ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma alanında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı tehlikelerin saptanmasına yönelik lüzumlu denetim, ölçüm, araştırma ve tetkiklerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde tespit edilen, sarfedilen ya da herhangi bir biçimde prosedür gören maddelerin ve çalışma bölge şartlarının tehlikelerinden, zararlı etkisinden çalışanları güvenliğini sağlamak mecburiyetindedır. İş yerlerinde çalışma alanında güvenli bir ortam yapmak amacıyla çalışma alanındaki şahsi maruziyetlere ya da çalışma alanına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik ya da yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yapmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümlerinde oluşturulan tüm iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme neticeleri hakkındaki kayıtlar, kontrollerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Yetkin Kontrol OSGB olarak iş konumunuzun daha sağlıklı ve güvenilir bir yapıya sahip olmasını sağlamak hedefiyle işyerindeki şahsi maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümü, testi ve değerlendirme hizmetlerini sağlıyoruz.

İşyeri Ortam Ölçümü

1. Ortam Titreşim Ölçümü
2. Termal Konfor Ölçümü
3. Gürültü Ölçümü
4. Toz Ölçümü
5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
6. Aydınlatma Ölçümü
7. ElektRomanyetik Alan Ölçümü
8. Silika Ölçümü
9. Aeresol Ölçümü
10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
12. Makine Gürültüsü Ölçümü
13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Bireysel Maruziyet Ölçümleri

1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
2. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
4. Bireysel Maruziyet El- Kol ve/ya da Bütün Vücut Titreşim Ölçümü
5. Silika Ölçümü
6. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Ortam Ölçümü Raporu
Ortam ölçümü raporu için değişkenler belirlenir , ileri adım metot belirlenmesi ve ön araştırmadir. Ölçümü yapan eksper şahıslar çalışmalarında, ölçüm ve raporlama olarak temel alır.

İşyeri Ortam Ölçümü Ön araştırma;

Mümkünse ön araştırmaya yardımcı olması yönünden deha evvel yürütülen bölge ölçüm rapor ederı yerinde incelenmektedir.
İş güveliği yetki sahibisi ve/ya da alakalı seksiyon şefleriyle eş güdümlü iş konumunun ölçüm yürütülecek seksiyonlerinde araştırma uygulanmaktadır.
Çalışma oluşturular alanlarda, ön araştırma evveli temin edilen yardımcı dokümanlar, belgeler, bilgiler eşliğinde çalışanlar ve çalışan şefleriyle görüşme sırasında mümkün mühim/ilgi çeken gürültü, nem, aydınlatma kaynakları, yürütülen işler, sarfedilen aygıtlar, alet, ekipmanlar, parametre malzeme kullanımları, çalışma kümeleri, çalışma vakitleri İş Analizi Formu ile kayıt altına alınır. Her bir bölgedeki oluşturular bölge ölçüm karakteristiği alakalı standardı ile uyumlu Kontrol Listesi tecrübe personeli doğrulusunda doldurmaktadır.
Ön araştırma sırasında bölümlerdeki çalışma vakitleri net olarak belirlenemiyorsa, çalışma zamanı firma doğrulusunda doldurulmaktadır.
Ön araştırma neticesinde bölge ölçümlerin stratejisi belirlenmektedir.
İş Hijyeni Ölçüm Sasenearı için İş Hijyeni Ön İnceleme Tutanağı doldurulmaktadır.
Ortam Ölçümü Aşamaları bu yolla sıralanabilmektedir.

Strateji saptandıktan sonra yapılan bölge ölçümleri için ön hazırlık tutanağı hazırlanmaktadır.

İş yerlerinde Ortam Ölçümü yapım işleminde Ön Hazırlık; Ölçüm işlemlerine başlamadan evvel bölge ölçümünün eş güdümlü yürütüleceği işyeri çalışanları ölçümün nasıl yürütüleceği konusunda (ölçümün hedefi, nasıl uygulanacağı ve normal çalışma sisteminin dışına çıkılmaması, bölge ölçüm aygıtını çıkarmamaları) bilinçlendirilir.Ortam Ölçümleri aygıtların kullanım talimatlarına müsait olarak yürütülmelidir.

Ortam Ölçümü neticesinde kayıt formu hazırlanır, raporlama oluşturulur.

Bu raporlama:

a- genel veriler
b- iş analizi
c- aygıtlar
d- Ortam ölçümü notları
e- neticeler ve değerlendirmeler olarak maddelenir.

Rapordaki başlıklar:

A- ORTAM ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN: İlgili Birey, Ölçüm Yapılan Yerin Adresi, Ölçüm Tarihi , Alan Genellikleri, Durumu, Kontrol Sebebi
B- TESİS BİLGİLERİ: Tesise Ait Proje Var Mı? , Tesisin Kullanım Amacı Vs.
C- ORTAM ÖLÇÜMÜ BİLGİLERİ: Ölçüm Cihazı , Marka-Model , Seri No , Hata Sınıfı, Ölçüm Yöntemi
D- ÖLÇÜM SONUÇLARI
E- SONUÇ VE ÖNERİLER
Başlıklar bulunmaktadır.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ YENİLENME SÜRELERİ

İşyeri Ortam ölçümleri yenileme vakitleri İş Güvenliği Eksperi doğrulusunda hazırlanan Risk Değerlendirmesi ile paralel olmakla eş güdümlü birtakım değişkenler mevcuttur. Bunlar ; (mevzuatta belirti edilen periyodik ölçüm dönemleri hariç)

A) Çalışan kişi sayısında farklılık, sürec, kulanılan hammadde, ekipman ,iş kazası ve işyeri bölge farklılığı gibi hallerde
B) İşyeri doktoru ve iş güvenilirliği eksperının lüzumlu görmesi halinde,
C) İşyerinde gerçekleşen dış kontrollerde istenmesi halinde,
D) Uygulanan, tespit edilen denetim önlemlerinin faaliyetinin değerlendirilmesi halinde yapılır, yenilenir.

İşveren bu hallerden herhangi birinin zenginliğinda iş hijyeni, ölçüm, test ve analizleri yaptırır ve tekrarlar. Bu halde Risk Değerlendirmesi de yinelenmesi güncel ölçümler istenir. Risk değerlendirmesine paralel olarak tehlike sınıfları sırayla 2, 4, 6 senelik vakit içinde yenileceğinden ölçüm ve denetimlerinde değerlendirilmesi ve yenilenmesi de bununla doğru orantılı olmaktadır.
Bu ölçümler müfettiş kontrolünden evvel, çalışanın sağlığı ve iş konumunun müsait çalışma alanı sağlanmasını teyit etmek hedefiyle da yapılır. Ortamdaki tehlikeler en düşüş maruziyet tesirsayısal değerini geçmemeli, buna müsait işveren Bireysel Koruyucu Donanım dayanıklıdır. Buna örneğin gebe çalışanların çalıştığı yerdeki gürültü düzeyinin, en düşük maruziyet etkin değeri 80 dB (A) yı geçmemesi sağlanır. Limitleri aşan gürültülü bölgedaki çalışanların şahsi koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılması yasak olup, müfettiş denetiminde yapılan kontrollerde bölgedeki tehlikeler limitini aşıyorsa işverene yaptırım yapılmaktadır. Bu sebepten işveren yukarıdaki değişkenlere binaen bölge ölçümleri yenilemelidir.
Yetkin Kontrol OSGB olarak ÇSGB doğrulusunda yerine getirilmesi istenilen belgeleme, raporlama hizmetlerini sağlıyor ve arşivleme hizmeti ile mükemmel olarak is sağlığı ve güvenirliği önlemleri almanızı sağlıyoruz.