TS/EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.

Ts en iec 17025 danışmanlığı , kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir. Ayrıca test ve deney sonuçlarının uluslararası kabul edilebilir olması için laboratuarların bu akreditasyona ihtiyacı vardır.

Laboratuar Akreditasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Bir laboratuar belirlenen faaliyet kapsamlarında TSE EN ISO/IEC 17025 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Bu standart operasyonların nasıl yönetileceğine ilişkin genel hatları belirler. Faaliyet kapsamlarına göre laboratuarlar kendi iç kontrol dokümanlarını ve talimatlarının yayınlayarak bunları kullanımını garanti etmelidir. Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • İlgili standarda göre belirlenen kapsamlarda sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır.
 • Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilerek kayıtları oluşturulur.
 • Başvuru dosyası hazırlanır, akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkak’dır) sunulur.
 • Başvuru dosyasındaki evraklar Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,
 • Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,
 • Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir,
 • Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir, Denetim raporu Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur,
 • Uygunluk alır ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

Ts en iec 17025 danışmanlığı Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.
 • Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.
 • Laboratuar alt yapı gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması,
 • Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,
 • Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,
 • Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, ölçüm belirsizliği eğitimi vs.)
 • Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,
 • ISO 17025 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.
 • Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması ISO 17025 standardının İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi
 • Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
 • Akreditasyon denetimine iştirak Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması